18.02.2011 12:52 0

Zaproszenia do udziału w X otwartym konkursie literackim „Gniewińskie Pióro”

REGULAMIN KONKURSU Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie.

Konkursowi patronuje Rada Gminy Gniewino. Cele konkursu:

 • zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych,
 • wyłowienie talentów literackich,
 • motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
 • spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego.
 1. Adresaci konkursu: Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych.

 2. Zasady uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, w jednej z trzech kategorii: proza, poezja, scenariusz. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, a w przypadku poezji maksymalnie
  5 utworów. Objętość pracy konkursowej nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) formatu A4. W przypadku prozy można nadsyłać fragmenty większych objętościowo prac. Jeden autor może złożyć swoją pracę tylko w jednej kategorii. Utwór w czterech egzemplarzach, należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejona kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty email). Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych. W przypadku uczestników w wieku do 18 lat, należy na pracy, obok godła, podać wiek autora, aby praca nie trafiła do kategorii dorosłych.
  Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików na adres e-mail [email protected] lub dołączenie nośnika

  • dyskietki lub płyty CD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje prac. Organizator nie zwraca prac i nośników elektronicznych.
 3. Termin składania prac: Prace należy składać do dnia 31 marca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewinie, bądź przesłać pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sportowa 1 84-250 GNIEWINO z dopiskiem „Konkurs Literacki"

 4. Kryteria ocen: - twórczy charakter utworu, - poprawność stylistyczna i językowa.

 5. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na Konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

 6. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego Konkursu.

 7. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli) ufundowane przez Organizatora i ewentualnych Sponsorów. O sposobie podziału nagród decyduje Jury Konkursu wraz z Organizatorem.

 8. Termin rozstrzygnięcia Konkursu uzależniony jest od ilości prac złożonych w poszczególnych kategoriach i z reguły przypada na przełomie maja i czerwca.

 9. O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie i pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również ogłoszony na stronie internetowej www.gniewino.pl.

 10. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

 11. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem tel. (58) 670 69 38 lub pod adresem email: [email protected]


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24