III Bieg Jedności Kaszubów i II Marsz Jedności Kaszubów

Sport, Władysławowo

Data 17.03.2018 11:30
Miejscowość Władysławowo

Spotykamy się kolejny raz na północnym skraju Kaszub i świętujemy Dzień Jedności Kaszubów poprzez biegi i marsz nordic walking.

Zapisy na: http://elektronicznezapisy.pl/event/2033/strona.html

Regulamin

III Biegu Jedności Kaszubów i II Marszu Jedności Kaszubów (NW) we Władysławowie

 1. Cele zawodów a) popularyzacja idei Dnia Jedności Kaszubów, b) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu, c) promocja terenów gminy Władysławowo jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.

 2. Organizatorzy Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo. Kontakt: Janusz Nowicki tel. 58 674-54-41 (pon.-pt. 8:00-16:00), e-mail [email protected] Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota, UKS Bliza Władysławowo Współpraca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Władysławowo, Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu, Komenda Powiatowa Policji w Pucku, Placówka Straży Granicznej we Władysławowie, Straż Miejska we Władysławowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie, Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie.

 3. Termin i miejsce a) termin: 17 marca 2018 r. (sobota), starty od godz. 11:30,

  • godz. 11:30 bieg dla dzieci,
  • godz. 12:00 biegi dla młodzieży i dorosłych oraz marsz nordic walking, b) miejsce: start i meta pod Urzędem Miejskim we Władysławowie, ul. Hallera 19, c) wręczenie pucharów i losowanie nagród nastąpi po przybyciu na metę wszystkich zawodników, nie później jednak niż o godz. 13:45, d) impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, e) ewentualne zmiany rozkładu jazdy PKP mogą wpłynąć na nieznaczne przesunięcia godzin startów.
 4. Dystanse, trasa, limity, kategorie a) dystanse:

  • 1238 m dla dzieci urodzonych w roczniku 2005 i młodszych,
  • 5 km dla młodzieży i dorosłych urodzonych w roczniku 2004 i starszych,
  • 10 km dla młodzieży i dorosłych urodzonych w roczniku 2004 i starszych,
  • 5 km dla uczestników marszu nordic walking, b) trasa: biegi i marsz poprowadzone zostaną ulicami Władysławowa oraz Chłapowa (w przypadku biegu na 10 km), c) limity czasu:
  • bieg na 1238 m – 15 min,
  • bieg na 5 km – 50 min,
  • bieg na 10 km – 90 min,
  • marsz nordic walking na 5 km – 70 min, po przekroczeniu limitu czasu uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia trasy, d) kategorie:
  • 1238 m – kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców, tj. rocznik 2005, rocznik 2006…
  • 5 km – kategoria „open” kobiet i mężczyzn – nie przewiduje się kategorii wiekowych,
  • 10 km – kategoria „open” kobiet i mężczyzn – nie przewiduje się kategorii wiekowych,
  • marsz nordic walking - kategoria „open” kobiet i mężczyzn – nie przewiduje się kategorii wiekowych,
  • kategoria specjalna w biegach na 5 i 10 km oraz w marszu nordic walking – dotyczy najoryginalniejszego stroju związanego tematycznie z Dniem Jedności Kaszubów.
 5. Warunki uczestnictwa a) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu (druki dostępne w Biurze Zawodów), b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu. Osoby zapisujące się drogą elektroniczną składają oświadczenia poprzez zaznaczenie pola formularza mówiącego o przyjęciu regulaminu, osoby zapisujące się w Biurze Zawodów składają podpis pod wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym, c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa, na głównych skrzyżowaniach i w newralgicznych miejscach będą uprzywilejowani w ruchu drogowym dzięki służbom mundurowym, zawodnicy obowiązkowo poruszają się tylko prawą stroną jezdni.

 6. Warunki finansowe i zgłoszenia a) uczestnicy startują na własny koszt, b) koszty organizacyjne pokrywa Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, sponsorzy oraz zawodnicy, c) opłata startowa:

  • bieg 1238 m – brak opłat, zapisy poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl oraz w Biurze Zawodów,
  • biegi 5 i 10 km oraz marsz nordic walking - opłaty poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl: --- do 18 lutego 2018 r. - w wysokości 25 zł, --- od 19 lutego do 8 marca 2018 r. – w wysokości 35 zł, Istnieje możliwość zgłoszenia i uiszczenia opłaty startowej gotówką przed startem w Biurze Zawodów w wysokości 50 zł (w tym wypadku medal może zostać przesłany pocztą), d) opłata startowa dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających identyfikację zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana i nie podlega zwrotowi. Wniesiona opłata może być scedowana na innego zawodnika tylko do 25 lutego 2018 r. (do tego czasu istnieje konieczność zgłoszenia organizatorowi faktu scedowania), w późniejszym czasie nie ma takiej możliwości, e) po opłaceniu dodatkowych 40 zł istnieje możliwość zamówienia pamiątkowej koszulki technicznej.
 7. Biuro Zawodów i depozyt a) Biuro Zawodów czynne będzie w siedzibie terenowej Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, ul. Towarowa 8 (przy dworcu PKS i wieży ciśnień):

  • w przededniu startu, 16 marca 2018 r. (piątek) w godz. 17:00 - 20:00,
  • w dniu startu, 17 marca 2018 r. (sobota) w godz. 9:00 – 11:00. Podczas weryfikacji zawodnicy otrzymają pakiety startowe. W skład pakietu wchodzą m.in. numer startowy, agrafki, zwrotny chip do pomiaru czasu, bon żywieniowy, worek do depozytu oznaczony numerem startowym. b) Depozyt mieścić się będzie na parterze Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Hallera 19, w bezpośredniej bliskości startu i mety. Depozyt można będzie odebrać wyłącznie na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność.
 8. Nagrody a) bieg na 1238 m

  • nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych (rocznikowo), osobno dla dziewcząt i chłopców,
  • medale dla wszystkich startujących, którzy ukończą bieg. b) biegi na 5 i 10 km oraz marsz nordic walking
  • puchary dla trzech najlepszych kobiet na danym dystansie,
  • puchary dla trzech najlepszych mężczyzn na danym dystansie,
  • nagroda w kategorii specjalnej,
  • pamiątkowe medale dla startujących, którzy ukończą bieg/marsz,
  • wśród uczestników, którzy ukończą bieg/marsz, rozlosowane zostaną nagrody i upominki.
 9. Sprawy organizacyjne

  • zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego w widocznym miejscu,
  • zabrania się poruszania na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami,
  • niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek kijków (nie dotyczy uczestników marszu nordic walking),
  • pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą czipów,
  • w trakcie imprezy organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne. Decyzje Obsługi Medycznej co do kontynuacji biegu/marszu są ostateczne i nie podlegają dyskusji,
  • przed i po biegu/marszu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z prowizorycznych przebieralni na parterze Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Uwaga: nie ma możliwości skorzystania z natrysków,
  • Organizator zapewnia na mecie herbatę, zupę i owoce,
  • uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z biegiem/marszem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
  • impreza ubezpieczona jest na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie imprezy wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
  • zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,
  • Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne,
  • interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Wersja ostateczna dostępna będzie w Biurze Zawodów.

Centrum Kultury Promocji i Sportu we Władysławowie, 10 października 2017 r.