VI Bieg Północy i I Marsz Północy

Sport, Władysławowo

Data 03.06.2018 10:30
Miejscowość Władysławowo

Szósta edycja wymagającego, 16-kilometrowego biegu oraz po raz pierwszy marsz nordic walking na odcinku ok. 11,5 km (Władysławowo - Rozewie - Władysławowo).

Zapisy: http://elektronicznezapisy.pl/event/2147/strona.html

Regulamin VI Biegu Północy Władysławowo - Jastrzębia Góra oraz I Marszu Północy Władysławowo - Rozewie

 1. Cele zawodów a) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu, b) promocja terenów gminy Władysławowo jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.

 2. Organizatorzy a) organizator: Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo. Kontakt: Janusz Nowicki tel. (58) 674-54-41 (pon.-pt. 8:00-16:00), e-mail [email protected] b) współorganizatorzy: UKS Bliza Władysławowo, UKS Mewa Władysławowo, NSMS Tri-Sea Władysławowo c) współpraca: Urząd Morski w Gdyni, Placówka Straży Granicznej we Władysławowie, Straż Miejska we Władysławowie

 3. Termin i miejsce a) termin: 3 czerwca 2018 r.

  • start marszu: godz. 10:30,
  • start biegu: godz. 11:00,
  • impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, b) miejsce:
  • start i meta za rzutniami OPO „Cetniewo”, Władysławowo, al. Żeromskiego 52, c) wręczenie pucharów i losowanie nagród nastąpi po przybyciu na metę wszystkich uczestników, nie później jednak niż o godz. 14:15.
 4. Dystans, trasa, limit, kategorie a) dystanse:

  • biegu: 16 kilometrów, oznaczony na trasie co 4 kilometry,
  • marszu: 11,5 kilometra, b) trasa: głównie na podłożu gruntowym, fragmentami nawierzchni betonowej oraz plaży, c) punkty żywieniowe na trasie:
  • biegu:
  • z wodą, izotonikami i owocami – ok. 6,8 km, 10 km, 13 km,
  • tylko z wodą – ok. 4 km, 8,4 km
  • marszu:
  • z wodą, izotonikami i owocami – ok. 8,5 km,
  • tylko z wodą – ok. 4 km, d) limity czasu:
  • biegu: 2 godziny i 30 minut,
  • marszu: 3 godziny i 30 minut, e) kategorie: „open” kobiet i mężczyzn - nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych.
 5. Warunki uczestnictwa a) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które 3 czerwca 2018 r. będą miały ukończone 16 lat (urodzone przed 3.06.2002 r.) i okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu, b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu. Osoby zapisujące się drogą elektroniczną składają oświadczenia poprzez zaznaczenie pola formularza mówiącego o przyjęciu regulaminu, osoby zapisujące się w Biurze Zawodów składają podpis pod wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym. c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa.

 6. Warunki finansowe i zgłoszenia a) uczestnicy startują na własny koszt, b) koszty organizacyjne pokrywa Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, sponsorzy oraz zawodnicy, c) zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z przelaniem opłaty startowej:

  • do 29 kwietnia 2018 r. w wysokości 35 zł za bieg lub 30 zł za marsz,
  • od 30 kwietnia do 10 maja 2018 r. w wysokości 45 zł za bieg lub 40 zł za marsz, Uiszczenie opłaty będzie możliwe także na miejscu w Biurze Zawodów w kwocie 60 zł. Osoby zgłaszające swój udział w Biurze Zawodów muszą liczyć się z możliwością przesłania medalu za udział w biegu/marszu drogą pocztową, d) opłata startowa dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających identyfikację zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana i nie podlega zwrotowi, e) prawidłowo wniesiona opłata może zostać scedowana na innego zawodnika do dnia 10 maja 2018 r. włącznie. Warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie Organizatora pocztą elektroniczną (ważna data wysłania) i podanie wszystkich potrzebnych danych zawodnika, na którego scedowano opłatę. Po tym terminie opłata startowa nie może zostać scedowana, ani nie podlega zwrotowi, f) za dodatkową opłatą 40 zł istnieje możliwość zamówienia pamiątkowej koszulki technicznej, rozmiar należy podać w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
 7. Biuro Zawodów i depozyt a) Biuro Zawodów otwarte:

  • w przeddzień zawodów, w sobotę 2 czerwca 2018 r. w godz. 17:00 - 20:00, siedziba CKPiS, ul. Towarowa 8 (przy dworcu autobusowym i wieży ciśnień),
  • w dniu zawodów, w niedzielę 3 czerwca 2018 r. w godz. 8:15 - 10:00, za rzutniami OPO „Cetniewo” we Władysławowie. b) podczas weryfikacji uczestnicy zawodów otrzymają pakiety startowe, w skład których wejdą m.in. numery startowe, agrafki, zwrotne czipy do pomiaru czasu, bon żywieniowy, worek na depozyt, koszulka okolicznościowa (w przypadku wykupienia takiej opcji), c) Depozyt: zawodnicy otrzymają worki oznaczone numerami startowymi, umożliwiające zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, d) pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym, e) podczas biegu zawodnicy muszą mieć numery startowe umieszczone w widocznym miejscu na przedniej części odzieży. Zasłanianie numeru karane będzie dyskwalifikacją.
 8. Nagrody a) puchary dla trzech najlepszych kobiet, b) puchary dla trzech najlepszych mężczyzn, c) statuetka dla najstarszego zawodnika, który ukończy bieg, d) statuetki dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z gminy Władysławowo, którzy ukończą bieg, e) pamiątkowe medale dla startujących, którzy ukończą bieg, f) wśród uczestników, którzy ukończą bieg, wylosowane zostaną nagrody rzeczowe i upominki, g) nagrody z podpunktów a, b i d nie kumulują się.

 9. Trasa

  • biegu: start nastąpi za rzutniami OPO „Cetniewo”. Następnie alejkami ośrodka biegacze dotrą do schodów na plażę (wejście nr 11). Po ich sforsowaniu skręcą w lewo, gdzie brzegiem morza dotrą do betonowej opaski zabezpieczającej klif w Rozewiu. Wejściem na plażę nr 17 dotrą na szczyt klifu i prosto udadzą się w stronę parkingu przy latarni morskiej, a następnie wyłożoną kostką brukową ulicą Leona Wzorka dotrą do ul. Rozewskiej (Droga Wojewódzka nr 215). Tutaj skręcą w prawo i chodnikiem przy DW 215 dotrą do wejścia na plażę nr 20 (skręt w prawo). W lesie skręcą w lewo w leśną alejkę, którą dotrą do wejścia na plażę nr 23. Tutaj dalej będzie trzeba wbiec do lasu, gdzie za chwilę po prawej stronie na małej polanie ukaże się obelisk Gwiazda Północy. Zawodnicy skręcają jednak w lewo i po chwili docierają ponownie do DW 215. Tym razem skręcają w lewo i chodnikiem przez ok. 7 km biegną aż do bramy głównej OPO „Cetniewo”, gdzie skręcają w lewo na teren ośrodka. Następnie alejkami docierają na metę za rzutniami;
  • marszu: start nastąpi za rzutniami OPO „Cetniewo”. Następnie alejkami ośrodka uczestnicy dotrą do schodów na plażę (wejście nr 11). Po ich sforsowaniu skręcą w lewo, gdzie brzegiem morza dotrą do betonowej opaski zabezpieczającej klif w Rozewiu. Wejściem na plażę nr 17 dotrą na szczyt klifu i skręcając w lewo udadzą się obok latarni morskiej do drogi szutrowej. Ta doprowadzi ich do ul. Rozewskiej (Droga Wojewódzka nr 215). Tutaj skręcą w lewo i chodnikiem przy DW 215 dotrą aż do bramy głównej OPO „Cetniewo”, gdzie skręcają w lewo na teren ośrodka. Następnie alejkami docierają na metę za rzutniami.
 10. Sprawy organizacyjne

  • zabrania się poruszania na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z jakichkolwiek kijków (nie dotyczy zawodników na trasie marszu nordic walking),
  • pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą czipów,
  • Organizator zapewnia na trasie zabezpieczenie medyczne, decyzja Ochrony Medycznej o kontynuacji biegu jest ostateczna,
  • uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z biegiem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
  • impreza ubezpieczona jest na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
  • zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i sanitariatów z natryskami (400 m od mety),
  • na mecie dostępne będą napoje chłodzące, owoce oraz ciepły posiłek regeneracyjny,
  • zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych,
  • Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • kwestie sporne rozstrzyga Organizator, a jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie; obowiązująca wersja dostępna będzie w Biurze Zawodów.

Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, 17 października 2017 r.