Plany zagospodarowania przestrzennego - dyskusja publiczna

Inne,

Data 06.02.2018 17:00
Miejsce Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian - Gdynia, ul. Świętojańska 30

Wraz z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni zapraszamy do InfoBoxu na spotkanie z cyklu dyskusji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

Grafik dyskusji publicznych w Gdynia InfoBox:

6 lutego 2018 roku, godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon budynku d. Banku Polskiego.

W dniach od 29.01.2018 r. do 20.02.2018 r. w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30 wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon budynku d. Banku Polskiego. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Jest on dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon budynku d. Banku Polskiego obejmuje obszar o powierzchni 0,25 ha, tj. działki nr 1418 i 1420 obręb Śródmieście_0026 położone przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 10 Lutego.